In particular, LPVM works in the following regions :
CHINA


 • Beijing
 • Tianjin
 • Shanghai
 • Shenzhen
 • Guangzhou
 • Hong Kong
 • Macau

INDIA


 • Mumbai
JAPAN


 • Tokyo
 • Osaka
 • Kobe
 • Nagoya

KOREA


 • Séoul
Carte asie LPVM